Conditions d'utilisation

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

1.1 De identiteit van de ondernemer:

Tiny By Me

Ondernemingsnummer: BE0786.889.338

BTW-nummer: BE0786.889.338

E-mail:  tinybyme@gmail.com 

 Artikel 2 - Toepasselijkheid

 2.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Tiny By Me via de webshop (e-commerce website) zijn de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij Tiny By Me hiervan bij haar aanbiedingen uitdrukkelijk afwijkt.

2.2. Door te bestellen, accepteert de consument de toepasselijkheid van de op dat moment geldende Algemene Voorwaarden.

 Artikel 3 - Aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen van Tiny By Me zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen. Tiny By Me behoudt uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen in het bijzonder maar niet uitsluitend wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2. Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt, ofwel de looptijd zoals deze op de website staat vermeld.

3.3. Na overschrijding van de looptijd van een aanbieding kan de consument geen gebruik meer maken van de desbetreffende aanbieding.

3.4. De getoonde artikelen, kleuropgaves, maten, pasvormen en beschrijvingen via de webshop, brochures en sociale media in naam van Tiny By Me, zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.5. Tiny By Me accepteert geen bestellingen:

- van personen onder de 18 jaar, indien de consument geen 18 is, vragen we de consument om de bestelling door de ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

- indien Tiny By Me de opgegeven adresgegevens niet als correct kan vaststellen.

3.6. Tiny By Me is tevens gerechtigd op andere gronden bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden te verbinden aan de overeenkomst.

3.7. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, of indien Tiny By Me bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de overeenkomst, deelt Tiny By Me dit uiterlijk mede binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Een eventuele reeds gedane betaling wordt in dat geval uiteraard teruggestort op de rekening van de bank- of creditcardmaatschappij waarvan deze betaling afkomstig is.

3.9. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat uw bestelling door Tiny By Me per e-mail is bevestigd.

 

Artikel 4 - Prijzen en kosten

 4.1. De op de website vermelde prijzen voor de aangeboden goederen op het moment van bestelling zijn van toepassing.

4.2. De prijzen zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 

4.3. De verzendingskosten zijn aangegeven bij het afrekenen en als volgt berekend;

* Voor België: 5,95 € 

* Voor NL: € 7,95

4.4. Verzending van de bestelling via deze weg valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de verkoper.

4.5. De in artikel 4.3 genoemde verzendkosten zijn tevens verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd.

 

Artikel 5 - Betaling

 5.1. Tiny By Me kan enkel betaling via de betaalmodules aanvaarden die vermeld staan op de website.

5.2. Indien u kiest voor betaling per creditcard, geeft u Tiny By Me het recht om voorafgaande aan de verwerking van uw bestelling te controleren of uw creditcard geldig is en of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en dit bedrag reeds voor aankoop te reserveren.

5.3. Betaling per creditcard geschiedt onmiddellijk nadat de door u bestelde goederen vanuit ons magazijn aan u worden verzonden. Tiny By Me schrijft op dat moment het verschuldigde bedrag - uiteraard via een beveiligde procedure - van uw creditcard af.

5.4 Na ontvangst van de gehele betaling verzendt Tiny By Me de bestelling van de consument. Alle artikelen blijven eigendom van Tiny By Me totdat de gehele betaling is ontvangen.

 

 Artikel 6 - Levering

 6.1. Tiny By Me levert de gekochte producten zo snel mogelijk - en uiterlijk binnen 14 dagen - af op het adres zoals door de consument bij de bestelling is opgegeven, zolang de voorraad strekt. Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter zijn dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In het geval een geaccepteerde bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden geleverd of de levering is vertraagd, zal Tiny By Me de consument daarover binnen 14 dagen nadat de bestelling geplaatst is, informeren. Tiny By Me heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

6.2. Indien er een levertermijn is opgegeven, is deze louter indicatief. Het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in onze hoofde aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.

  

Artikel 7 - Herroepingsrecht.

7.1 Na ontvangst door de consument van de bestelde artikelen via onze webshop of per e-mail heeft de consument een bedenktijd zoals beschreven in artikel 6.3.

7.2 Het artikel dient bij ontvangst te worden nagekeken op eventuele fouten, onvolmaaktheden of beschadigingen. Deze dienen binnen 14 dagen na ontvangst door de consument per e-mail aan ons te worden gemeld. Artikelen met een fout, onvolmaaktheid of beschadiging die retour worden gezonden zonder dat er binnen 14 dagen na ontvangst door de consument een melding is gedaan van een foutje, onvolmaaktheid of beschadiging, kunnen niet worden geaccepteerd.

7.3 Indien de consument niet tevreden is over de bestelling via onze webshop of per e-mail, kan de consument binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel/de artikelen aangeven dat hij/zij het artikel/de artikelen wenst te retourneren. De consument kan hiervoor gebruik maken van het “Modelformulier voor herroeping”, beschikbaar op deze website. De consument kan ook het herroepingsrecht inroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring. De consument verzendt het (de) te retourneren artikel(en) met de pakbon direct, maar in ieder geval binnen veertien dagen na indiening van het voornoemde formulier of de ondubbelzinnige verklaring, aan Tiny By Me. De consument draagt de kosten voor de retourzending.

7.4 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op wat hygiëne betreft gevoelige artikelen.

7.5 Heeft de consument de bestelde artikelen retour gestuurd, dan mag de consument deze omruilen voor een andere maat of het aankoopbedrag exclusief de aan Tiny By Me betaalde verzendkosten terugkrijgen, dit met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.6. Indien de consument een deel van de bestelling houdt, krijgt de consument alleen het aankoopbedrag van de geretourneerde artikelen terug, niet de verzendkosten.

7.6 Wij zullen binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde artikelen de bank- of creditcardmaatschappij, welke gebruikt is tijdens het plaatsen van de originele bestelling, opdracht geven om het reeds betaalde bedrag ( exclusief de eventuele standaard verzendkosten) aan de consument te retourneren.

7.7 De in dit artikel bedoelde garantie en het herroepingsrecht vervalt onder andere wanneer:

  • Het artikel gedragen en/of gewassen is (hiermee wordt niet het passen van de kleding bedoeld);
  • Het artikel door de consument beschadigd is en/of de consument getracht heeft de schade en/of gebrek te herstellen;
  • De label(s) en/of toebehoren zijn verwijderd of ontbreken;
  • De consument de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructie niet heeft opgevolgd

 Bekijk zeker onze Retour en ruilen pagina voor meer informatie (www.tinybyme.com/retourbeleid)

Artikel 8 – Overmacht

8.1 Tiny By Me heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Tiny By Me gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Tiny By Me kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

 

Artikel 9 -  Aansprakelijkheid

9.1 Tiny By Me is niet aansprakelijk voor indirecte schade. LOF zal alleen een beroep doen op deze uitsluiting van de aansprakelijkheid indien en voor zover dit wettelijk is toegestaan.

 

Artikel 10 - Klachtenregeling

10.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Tiny By Me, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

10.2 Bij Tiny By Me ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Tiny By Me  binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

10.3 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Tiny By Me. Dit kan door middel van email (tinybyme@gmail.com) of door middel van het vragenformulier in te vullen op de website. Tiny By Me zal de klachten behandelen als beschreven in artikel